Nivå 0 Trinn 1

Definer undringen/bekymringen

Hva:
En undring oppstår (ut i fra observasjoner eller en hendelse), som leder til spørsmål om barnet/ungdommens helse eller trivsel og som gir grunn til nærmere undersøkelser rundt barnets/ungdommens livssituasjon.

Når du får en undring eller er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

Hva er årsaken til undringen? Undringen innebærer ingen antagelser eller konklusjoner. Foreldre eller barnet/ungdommen kan også ta opp tema de undrer seg rundt/er urolige for. Dette skal tas på alvor og følges opp.

Hvem:
Alle ansatte.

Verktøy:
I menyen til høyre finn du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere bekymringen din, for eksempel «Barn og unges signaler på mulig manglende trivsel» eller «Skala for uro barn og unge«

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Konkretiser undringen/bekymringen

Hva:
Skriv ned konkrete opplevelser av barnet – uten tolkninger. Observer barnet en kort periode (om nødvendig).

Hvordan:
Sammenfatt og skriftlig gjør undringen/bekymringen du har fått ut i fra observasjoner/en hendelse. Konkretisering skjer før undringen deles med barnet/ungdommen, foreldre eller kolleger.

Hvilke spørsmål trenger du svar på for å få avklart situasjonen?

Hvem:
Alle ansatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del undringen/bekymringen

Hva:
Del observasjoner og inntrykk av samtaler med nærmeste leder eller en kollega, uten hinder av taushetsplikten. Drøft eventuelt saken anonymt med barnevernet.

Gjør en faglig vurdering før det blir delt med foresatte. Eventuelt ha samtale med barnet/ungdommen eller foreldre for å undre oss sammen. Forklar hvorfor du vil sende en skriftlig invitasjon (ikke innkalling) til møtet. Avtal et tidspunkt som passer foreldrene før du sender invitasjonen. Ikke la det gå for lang tid før samtalen finner sted.

Hvordan:
Del observasjonene dine uten konklusjoner.

Hvem:
Alle ansatte deler med leder eller kollega.

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Avklar undringen/bekymringen

Hva:
Gjennom undringssamtalen finner en ut om det er grunn til bekymring. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken. Involver foreldre.

Hvordan:
Er det grunn til bekymring, skal du informere foreldrene på et tidlig tidspunkt. Forklar hvorfor du vil sende en skriftlig invitasjon (ikke innkalling) til møtet. Avtal et tidspunkt som passer foreldrene før du sender invitasjonen. Ikke la det gå for lang tid før samtalen finner sted.

Foreldrene har rett til å vite, unntak: Dersom vi mistenker seksuelle overgrep eller vold i hjemmet, kontakter vi barneverntjenesten/politiet direkte, uten å varsle foreldrene.

Hvem:
Alle ansatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avklaring

Avslutt eller gå eventuelt videre til nivå 1 – interne tiltak.

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Møte med foreldre/den unge

Hva:
Inviter foresatte og ev. den unge til samtale om barnet og dets situasjon. Drøft undringen/bekymringen. I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Sammen se på hvilke muligheter som finnes og vurder om andre i kommunen/andre samarbeidspartnere bør kobles på.

Hvordan:
Det er viktig å gjøre gode forberedelser til møtet med foreldrene og eventuelt barnet/ungdommen. Husk å ivareta barnets rett til medvirkning og samtykke.

I undringssamtalen presenteres observasjoner, ikke konklusjoner. Fortell hva dere har observert. Spør foreldrene/den unge hva de tenker om dette, uten å overtale. Blir foreldrene veldig provosert, bør dere avslutte samtalen. Avtal et nytt møte. Dersom foreldrene samtykker kan dere opprette stafettlogg allerede nå. Vurder meldeplikten til barnevernet.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

Hvem:
Alle ansatte – den som «eier» bekymringen og leder.

NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger uten at det blir opprettet et tverrsektorielt samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Beskriv målet og innsatsen

Hva:
Inviter til og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen. Under møtet blir dere enige om veien videre, og videre samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen.

Sammen sikrer dere en felles forståelse av problemstillingen, definerer utfordringer, mål og tiltak som settes i verk i egen enhet, og blir enige i hvem som gjøre hva. Dette gjelder også oppgaver foresatte/barnet/ungdommen skal ta ansvar for.

Hvordan:
Det utarbeides enkel, målbare mål og tiltak, med tidsfrister. Avtal tiltak i både hjem og aktuell tjeneste. Ansvarlig for tiltaket sørger for at det gjennomføres innen fristen.

Dersom barnet/ungdommen ikke deltar i møtet avklar hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Avtal tidspunkt for evalueringmøte.

Hvem:
Den som «eier» bekymringen og leder, sammen med foresatte/barnet/ungdommen. Stafettholder har ansvaret for fremdriften i saken og for å lede innsatsen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Gjennomfør innsatsen

Hva:
Avtalt innsats gjennomføres i egen enhet og/eller i hjemmet. Gi støtte underveis. I arbeidet med den voksne, og situasjonen i familien endrer seg, vurder fortløpende eventuelle konsekvenser i barnas situasjon og vurdere behovet for videre/annen oppfølging. Utfør regelmessige observasjoner av barnet for å se om tiltakene har effekt.

Hvordan:
Innsatsen dokumenteres i internt dokumentasjonssystem/mappe.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Hvem:
Alle ansatte. Stafettholder har ansvaret for fremdriften i saken, for å lede innsatsen og dokumentasjon.

Verktøy:
Internt dokumentasjonssystem/mappe.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evaluer innsatsen

Hva:
Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Evaluering og avgjørelse om veien videre gjøres i samråd med foresatte/barn/ungdommen. Vurder fortsatt innsats på nivå 1, eventuelt involvere andre tjenester – til nivå 2. Dersom det ikke er grunn til uro avsluttes saken, i samråd med foresatte/barn/ungdommen.

Hvordan:
Avgjøre hvilke tiltak som kan være aktuelle, vurder også om privat nettverk kan være en ressurs. Innhent samtykke til å involvere aktuell(e) tjeneste(r) i det videre samarbeidet. Dersom det er uklart hva som er veien videre kan for eksempel førskole- eller skoleteam være en drøftingsarena. Dersom foreldrene ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid – dokumenter dette. Drøft eventuelt saken anonymt med annen aktuell enhet, vurder også om det er grunnlag for melding til barnevernstjenesten.

Hvem:
Stafettholder kaller inn og gjennomfører evalueringsmøte. Dokumenter i møtereferat.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Avklaring

Avklar om  innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes. På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2. Husk å innhente samtykke fra foresatte om eksterne samarbeidspartnere skal involveres.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Etabler kontakt med annen tjeneste

Hva:
Gjennomfør nettverksmøte med foresatte, eventuelt barnet/den unge, og ansatt fra tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2. Presenter saken.
Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen.

Hvordan:
Kartlegging av ressurser og utfordringer/vansker; fokus på helse, hjemmesituasjon, psykososiale forhold.

Eventuelt henvise til (videre) medisinske undersøkelser.

Dokumentere i stafettlogg og opprette loggtilgang til de som skal ha det.

Hvem:
Stafettholder, eller den det i evalueringsmøte på nivå 1 er avtalt at gjør dette.
Ved involvering av nivå 2 eller 3 i handlingsveilederen, husk at du har samtidighetsansvar. Samtidighetsansvar betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet/den unge, også etter at bekymring er meldt til andre instanser. Les mer om samtidighetsansvar.

Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Nettverksmøte: To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Planlegg gjennomføring og evaluering av innsatsen(e)

Hva:
Når saken er presentert for nettverket, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Planlegg gjennomføring og evaluering av innsatsen(e).

Hvordan:
Møte med foresatte, evt. barnet/den unge og ansatt fra aktuell instans.
Kartlegging av ressurser og vansker, fokus på helse, hjemmesituasjon, psykososiale forhold. Evt. henvise til medisinske undersøkelser eller annet.

Planlegge tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak. Opprette loggtilgang til de som skal ha det.


Til slutt i nettverksmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte(r).

Hvem:
Alle ansatte, stafettholder.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Gjennomfør innsatsen(e)

Hva:
Tiltak gjennomføres.  

Hvordan:
Møter avtales for å vurdere tiltak, videreføre eller sette i gang nye. Forbered evalueringsmøtet. Foresatt og evt. barnet/den unge inviteres til møtene. Husk at barnet/den unge har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Dersom barnet/den unge ikke deltar i møter; avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/den unge i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenestene eller i hjemmet. Tiltak gjennomføres, og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang loggen, etter samtykke  fra foreldre/foresatte.

Hvem:
Alle ansatte, stafettholder.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evaluer innsatsen(e)

Hva:
Evaluer jevnlig. Beslutning av videre saksgang gjøres på bakgrunn av evalueringene. Vurder om det er behov for ytterligere tiltak, enten kommunale eller fra spesialisthelsetjenesten evt. andre. Vurder også om privat nettverk kan være en ressurs.

Hvordan:
Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/den unges situasjon har endret seg.

Få med barnets/den unges opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Innhent samtykke, opprette evt kontakt med andre hjelpetiltak – gå til nivå 3.

Melding til barnevernet må vurderes når det er bekymring for omsorgssituasjonen eller der man ikke lykkes å få samarbeid med foresatte.

Hvem:
Stafettholder kaller inn til og leder evalueringsmøter med foresatte og evt. barnet/den unge samt evt. andre involverte, etter avtale med foresatte og evt. barnet/den unge.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Avklar om innsatsen(e) skal endres, videreføres eller avsluttes

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:
1.
Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt.

2.
Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3.
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet/den unge har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Hva:
Det er nå avklart at det er behov for tiltak fra flere hjelpetjenester. Send henvisningsskjema og ev. rapporter til aktuelle instanser. Innkall foreldre/foresatte/barn/ungdom sammen med aktuelle instanser til møte.

Hvordan:
Stafettholder planlegger møtet som skal være med foreldre/foresatte og/eller barn/ungdom og tjenestene som skal bidra med tiltak på nivå 3.

Stafettholderen sørger for at aktuelle samarbeidspartnere får tilgang til stafettloggen og kaller inn til møte i stafettloggen. Opprette loggtilgang til ny hjelpetjeneste etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Husk å sjekke om samtykkeskjema foreligger.

Hvem:
Stafettholder, aktuelle instanser og foreldre/foresatte/barn/ungdom

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt nettverksmøte.

Ved tre eller flere tjenester involvert i et samarbeid krever det god koordinering. Avklar i samarbeidsmøtet mellom familien og tjenestene hvem som har ansvar for videre samhandling.

Ved involvering av nivå 2 eller 3 i handlingsveilederen, husk at du har samtidighetsansvar. Samtidighetsansvar betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet/den unge, også etter at bekymring er meldt til andre instanser. Les mer om samtidighetsansvar.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Tverrfagligmøte

Hva:
Gjennomfør samarbeidsmøte. Stafettholderen og familien presenterer situasjonen for tjenesten(e) det er etablert kontakt med.

Det tas stilling til hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Hvordan:
Gjennomføre møte for å sette opp mål og tiltak i loggen, avtale nytt møtetidspunkt og evaluering.

Beskriv utfordringen og kartlegg samarbeidspartnere og igangsatte tiltak. Opprett mål og nye tiltak. Avtal tiltak både hjemme og i aktuelle tjenester. Dette gjøres i nært samarbeid og med god involvering av barn/foresatte. Bli sammen enige om tiltak fra nye tjenester og avklar hvem som skal være ansvarlig for dem. Dokumenter dette i stafettloggen

Gjennomgå undertegnet samtykkeskjema der ny instans er inkludert.

Vurder om det bør opprettes ansvarsgruppe og om det bør oppnevnes en koordinator (som regel den som er tettest på barnet/ungdommen).

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenesten involveres etter behov.

Avtal hvem som snakker med barnet om barnet ikke er til stede.

Hvem:
Stafettholderen har ansvar for møteledelse og referat. Ta stilling til hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet og sørg for innkalling til evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Koordiner og gjennomfør innsatsen(e)

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatt og gjennomført på aktuelle arenaer.

Forbered evalueringsmøte. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen slik at deres mening og opplevelse blir ivaretatt. Avklar om barnet/ungdommen skal være med i evalueringsmøtet. NB! Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal vektlegges.

Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenestene eller i hjemmet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evaluer innsatsen(e)

Hva:
Evaluer jevnlig. Beslutning av videre saksgang gjøres på bakgrunn av evalueringene. Vurder om det er behov for ytterligere tiltak, enten kommunale eller fra spesialisthelsetjenesten evt. andre. Vurder også om privat nettverk kan være en ressurs.

Hvordan:
Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/den unges situasjon har endret seg. Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten og i hjemmet. Møter avtales for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak.  Avslutte eller fortsette?  Andre instanser som bør inn?

Få med barnets/den unges opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Melding til barnevernet må vurderes når det er bekymring for omsorgssituasjonen eller der man ikke lykkes å få samarbeid med foresatte.

Hvem:
Stafettholder kaller inn til og leder evalueringsmøter med foresatte og evt. barnet/den unge samt andre involverte, etter avtale med foresatte og evt. barnet/den unge.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Avklar om innsatsen(e) skal endre, videreføres eller avsluttes

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fattes en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:
1.
Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt.

2.
Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.

3.
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.


NB! Barnet/den unge har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.


Tilhøyrande Verktøy