-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Jordmor

Når du er gravid kan du selv velge om du ønsker å gå til jordmor, fastlege, eller en kombinasjon av begge.

Alle gravide som bor eller oppholder seg i Molde kommune kan få time hos jordmor. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen er et tilbud til alle familier med barn i alderen 0-5 år.

I Molde er det tre helsestasjoner: Molde, Midsund og Eidsvåg. Tilbudet er gratis.

Det er skolehelsetjeneste i både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten tilbyr blant annet helseundersøkelser, helseopplysning, samtaler og veiledning, samt barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet er gratis.

 

Helsestasjon for ungdom og studenter er et tilbud til ungdom fra 13 – 20 år og studenter.

Helsestasjon for ungdom holder til på Godfred Lies Plass 4, og er åpent mandag og torsdag kl 14.00-17.00.

Tilbudet er gratis. Unntak: Graviditetstest koster 30,- kr

Du trenger ikke bestille time.

 

Molde kommune har ulike tilbud om foreldrestøtte

Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Foreldrekurset COS-P /Trygghetssirkelen er for foreldre med barn i førskolealder. Kurset har som mål å fremme trygg relasjon mellom foreldre/omsorgsperson og barnet. Det har et forebyggende perspektiv og passer for alle foreldre til barn.

Barneblikk er et lavterskeltilbud for familier som venter barn eller nylig har blitt foreldre, der forventingene blandet med usikkerhet i forhold til foreldrerollen, og/eller familien er berørt av utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og/eller psykisk helse.

Familievernkontoret er et gratis lavterskeltilbud der par, familier og foreldre kan få hjelp med alt fra små hverdagsproblemer til konflikter og kriser. Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Foreldre som går gjennom samlivsbrudd, må gjennom obligatorisk mekling på familievernkontoret og lage en foreldresamarbeidsavtale. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning.

Home-Start Familiekontakten er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder der familien selv ønsker støtte i hverdagen. Tilbudet er basert på frivillighet, der den frivillige familiekontakten gir av sin tid, 2-4t i uken over en periode.

Har du tyngende omsorgsoppgaver kan du få tilbud om avlastning ved å søke om helse og omsorgstjenester

Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får gode og trygge oppvekstsvilkår.

Hvis du er bekymret for at et barn ikke får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Les mer om bekymringsmelding her.

 

Offentlig ansatte og fagpersoner med taushetsplikt kan ha plikt til å melde fra til barnevernet i kommunen. Meldeplikten inntrer først i de mer alvorlige tilfellene: når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Meldeplikten inntrer først når du har grunn til å tro

 • at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
 • at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
 • at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
 • at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Meldeplikten inntrer også når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.

Hvis du ønsker å drøfte en bekymring for å få hjelp til å vurdere om det bør meldes, kan du ringe mottaksteamet på tlf. 90 80 40 40 og drøfte saken anonymt. Når du som offentlig ansatt melder en bekymring, skal du som hovedregel opplyse om og gjennomgå meldingen med foreldrene/ungdommen. Unntaket er ved mistanke om vold/overgrep.

Molde kommune har ulike tilbud til barn, ungdom, voksne og familier med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Mer informasjon om ulike tilbud finner du her.

Du kan også finne informasjon under «Foreldrestøtte», og informasjon og ressursmaterialer under «Barn som pårørende»

 

 

Krisesenteret skal yte hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine næreste, og/eller som vært utsatt for vold, overgrep og krenkelser. Arbeidet mot vold i nære relasjoner har et familieperspektiv. Hjelpetilbudet er gjerne i samarbeid med familievernkontor, politi, fastlege med flere.

Nyttige lenker:

Er du utsatt for vold? – Politiet.no

NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nok. Norge -Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

Tema vold og seksuelle overgrep

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at de lykkes med å tilrettelegge for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov i kortere eller lengre perioder.PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole.Målet er å bidra til at barn 0-16 år, ungdom i videregående skole og voksne med særskilte behov får best mulig læring og utvikling.
PP-tjenesten har bred fagkompetanse og gir hjelp med følgende vansker:

 • Språk og talevansker (logopedtjeneste)
 • Emosjonelle vansker
 • Konsentrasjonsvansker/atferdsvansker
 • Sosiale vansker/vanskelige oppvekstforhold
 • Syns- eller hørselsvansker
 • Lese- og skrivevansker, matematikkvansker, eller vansker med andre fag
 • Overgang fra barnehage til grunnskole, og fra grunnskole til videregående skole
 • Omfattende utviklingsvansker

Ergo- og fysioterapeutene har fokus på aktivitet og deltakelse, og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer innvirker på helse. Årsak til oppfølging kan variere fra forsinket utvikling og/eller aktivitetsutfordringer, til større og mer sammensatte vansker.

Terapeutene kartlegger/undersøker og følger opp med tilrettelegging, veiledning og/eller behandling.

Tjenesten kan bistå ved behov for ulike hjelpemidler til barn og unge, inkludert alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og mestringsteknologi.

Barn og unge kan også få tilbud hos fysioterapeuter som jobber privat, med eller uten avtale med kommunen.

Kanskje kan et av kulturskolens aktivitets- og undervisningstilbud være det som skal til for å gjøre en god hverdag?

Musikk, dans, kunst, teater og skriving er fagområdene. Mange av tilbudene er tilgjengelig i alle deler av kommunen. I tillegg til de ordinære tilbudene kan kulturskolen tilrettelegge og tilpasse når det er nødvendig. Musikkterapeut er også tilgjengelig. Kulturskolen har friplasser for lavinntektsfamilier.

Molde kommune har et rikt og variert tilbud til barn og unge.

Mer informasjon kan du finne her

Ung i Molde er en nettside for ungdom i Molde. Her vil vi samle informasjon som gjelder ungdom. Du finner informasjon om: Molde ungdomsråd, fritidsklubbene i kommunen, aktiviteter, helsestasjon for ungdom, hvor du kan søke penger til egne prosjekter, ukm og mye annet. Under Hva skjer? finner du ulike arrangementer som kommunen eller andre står bak.

 

Kommunen har gratis utlån av sport- og friluftsutstyr

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel måte kan søke om penger til enkeltpersoner, slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Støttekontakt er for de med behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet.

Ledsagerbevis gjør at personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser kan ha med en ledsager på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer, eller gi rabatt på offentlig transport.

Fritidskontakt i gruppe er et tilbud til personer som har utfordringer med å delta på fritidsaktiviteter på egenhånd. Gruppene møtes en dag/ettermiddag i uken på fastsatt dag og klokkeslett.

Barnehage:

Molde kommune har mange barnehager, både kommunale og private. Det er felles søknad og ett hovedopptak.

Mer informasjon finner du her

 

Skole:

Du trenger ikke å melde inn barnet til 1. klasse. Dere får tildelt plass på nærmeste skole. Hvis du ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den som er blitt tildelt, kan du søke om skolebytte.

Skolefritidsordning (SFO):

SFO er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier. Barn fra 1. til. 4. klasse kan gå på SFO. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass opp til 7. klasse. SFO-tilbudet gis ved barnets nærskole.

Informasjon: Skole og SFO

 

Molde kommune har ulike tilbud til barn, ungdom og familier med utfordringer knyttet til kriminalitet. Blant annet har vi et tett samarbeid med politiet, men også familievernkontor og konfliktrådet.

Politikontakt – Terje Holen 47799169

Konfliktråd – Inger Lise Sevaldsen 489 50 514/ Konfliktrådet Møre og Romsdal (konfliktraadet.no)

Familivernkontoret – Steinar Sunde (Familievernkontoret Romsdal | Bufdir)

Ved behov for legehjelp er det fastlege/fastlegekontoret som skal benyttes i legekontoret sin åpningstid. Mer informasjon om din fastlege og legekontoret finner du ved å logge inn på Helsenorge (nettside), du kan også benytte appen Helsenorge.

Ved sykdom eller skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid kontaktes legevakten. Mer informasjon om legevakten finner du her

 

Det er som hovedregel fastlege som henviser videre til undersøkelser på sykehus og utredninger ved Psykisk helsevern barn og unge (BUP) og Habilitering barn og ungdom (HABU).

Støtteordninger for familier med lav inntekt:

Offentlige tjenester, som skole, PPT, helse- og sosialtjenester, er som hovedregel gratis for barn og unge. Det er egenandel for noen helsetjenester etter fylte 16 år.

Barnehage: Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Skolefritidsordning (SFO): Informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis SFO

Kommunen har gratis utlån av sport- og friluftsutstyr (uavhengig av familiens inntekt)

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel måte kan søke om penger til enkeltpersoner, slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Molde kulturskole har friplasser til lavinntektsfamilier

NAV sitt samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet, og skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid. Mer informasjon om bolig og sosiale tjenester i Molde kommune kan du finne her 

 

Bolig og sosiale tjenester:

Mer informasjon finner du her

 

Støtteordninger hvis  barnet/ungdommen har sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse:

Hvis foreldre eller barnet har nødvendige ekstrautgifter eller behov for langvarig, privat pleie og tilsyn kan det søkes om grunnstønad, hjelpestønad og pleiepenger. Mer informasjon finner du her

Hvis en forelder er alene om omsorgen, eller barnet er kronisk sykt, funksjonshemmet eller langvarig sykt, eller den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barn, kan det søkes om ekstra omsorgsdager («hjemme med sykt barn-dager»)/omsorgspenger. Informasjon om dette finner du her

Dersom en forelder/pårørende må være borte fra jobb for å delta i nødvendig opplæring for et barn eller en voksen som har en funksjonshemming eller langvarig sykdom kan en søke om opplæringspenger. Mer informasjon finner du her

Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Mer informasjon finner du her

Ved behov for tilrettelegging av bolig, fritid, barnehage, skole, jobb eller utdanning eller hjelpemidler kan du finne mer informasjon her. Ta kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge.

Ved tyngende omsorgsoppgaver kan en få tilbud om avlastning.

 

Støttekontakt er for de med behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet.

Ledsagerbevis gjør at personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser kan ha med en ledsager på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer, eller gi rabatt på offentlig transport.

Fritidskontakt i gruppe er et tilbud til personer som har utfordringer med å delta på fritidsaktiviteter på egenhånd. Gruppene møtes en dag/ettermiddag i uken på fastsatt dag og klokkeslett.

 • NAPHA -oversikt over relevante bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helsearbeid
 • NAKU -oversikt over ulike norske og nordiske organisasjoner som på forskjellige måter jobber for interessene til personer med utviklingshemming.
 • ROP -brukerhjelp til personer med rus- og psykiske problemer og deres pårørende. Lenke til oversikt over brukerorganisasjoner

Det kan gjøres søk på helsenorge.no for oversikt over aktuelle foreninger ut fra tema og diagnose, eller søk på pasientorganisasjoner

Det finnes også oversikt over aktuelle foreninger ut fra tema og diagnose på hjemmesidene til de ulike Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

Forening/organisasjon uavhengig av diagnoser: Handikappede Barns Foreldreforening, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon